Het hellingveentje van de Sallandse Heuvelrug

Ondoordringbare bodemlagen

De Sallandse Heuvelrug is eigenlijk een grote glaciale zandrug met een lengte van in totaal circa veertien kilometer en een variabele breedte van één tot zes kilometer. Op de heuveltoppen – gemiddeld tussen de 45 en 70 meter hoogte – vormen zich aaneengesloten struikheibegroeiingen (struikheide – Calluna vulgaris) met hier en daar enkele jeneverbesstruwelen of een ven.

In de lagere delen tussen de heuveltoppen maar ook op de flanken van de heuvelruggen heeft zich een vochtiger heidetype gevormd. Hier groeit vooral de Dopheide ofwel Erica tetralix.

Op de flanken van de westelijk gelegen Sprengenberg bevindt zich het hellingveentje. Het regenwater kan op deze plaats slecht de grond in trekken – zeerwaarschijnlijk vanwege slecht doorlatende bodemlagen – waardoor hier specifieke natuurwaarden zijn aan te treffen. Momenteel doen natuurorganisaties hier onderzoek om het hydrologisch systeem van de ondergrond in kaart te brengen.