Het mooie vak van geohydroloog

In het woord geohydroloog zitten de Griekse woorden gè, wat aarde betekent, en hudõr, de vertaling voor water. Het mag dus duidelijk zijn dat een geohydroloog zich zowel met aarde als met water bezighoudt. Wat specifieker: een geohydroloog vormt zich een beeld van hoe het grondwater door de bodem beweegt.

Veldonderzoek en vergadering

Geohydrologen bewegen zich binnen een breed en afwisselend gebied. Aan de ene kant is er de fysieke omgeving waarin geologie, bodem, natuur en landschap aan bod komen; aan de andere kant heeft een geohydroloog te maken met de gebruiksomgeving. Die waaiert uit van particuliere gebruikers en plantvegetaties tot organisaties en overheden. Het ene moment doet de geohydroloog veldonderzoek en bekijkt hij een beekbron of een boring voor een nieuwe winput, het andere moment vergadert hij met belanghebbende partijen. Vaak probeert hij die dan ervan te overtuigen dat waterwinning op een bepaalde plaats prima mogelijk is zonder dat dat nadelige gevolgen heeft voor andere belanghebbenden. Geohydrologen hebben verder tot taak vergunningen voor nieuwe drinkwaterwinningen aan te vragen.

Geohydroloog of hydroloog

Het vak van geohydroloog grenst aan het vak van hydroloog. Er zijn overlappingen en verschillen. Zo houdt een geohydroloog zich vooral bezig met het grondwater, terwijl een hydroloog, werkzaam bij de waterschappen, zich vooral bezighoudt met het water in beken, watergangen en polders. Omdat het grondwatersysteem samenhangt met het oppervlaktewatersysteem, weet een geohydroloog vaak van beide af. Een geohydroloog is daarom eigenlijk een hydroloog met grondwater als specialisatie.

De problematiek waarmee een geohydroloog tijdens het werk in aanraking komt, loopt uiteen. Hoe is de ondergrond binnen een gebied opgebouwd? Waar kan water worden onttrokken en wat zijn de effecten daarvan op landbouw en natuur? Hoe kunnen die effecten vervolgens worden gecompenseerd? Hoe groot is de schade door waterwinning? Tot slot is er de problematiek van de kwaliteit van het grondwater. Hoe ontwikkelt die zich en welke factoren zijn daarbij van invloed?

Rekenen of praten

In het werkveld wordt bij geohydrologen gesproken over ‘rekenhydrologen’ en ‘praathydrologen’. ‘Rekenhydrologen’ proberen de werkelijkheid te vangen in een rekenmodel. Met zo’n model is te bepalen wat de effecten zijn van wateronttrekking of van de aanleg van een slotenstelsel. Daarvoor wordt alle informatie over de bodem, de neerslag, de verdamping, het peil in de sloten en de onttrekkingen ingevoerd in een rekenmodel.

‘Praathydrologen’ proberen draagvlak te krijgen voor het waterbeheer of een aanpassing in het watersysteem. Het zijn de ‘polderaars’. Zij proberen een optimale situatie te bereiken in het waterbeheer waarbij alle belangen gediend zijn. We denken daarbij aan landbouw, natuur, industrie, stedelijk water en waterwinning waarvoor alle betrokkenen specifieke wensen hebben ten aanzien van het watersysteem.

Hoe word je geohydroloog?

Meestal is geohydrologie een specialisatie binnen universitaire studies zoals Civiele Techniek, Fysische Geografie of Bodem, Water & Atmosfeer. Er zijn ook mogelijkheden om op MBO- of HBO-niveau opgeleid te worden tot

geohydrologisch medewerker. Daarvoor moet de opleiding Land- en Watermanagement of een soortgelijke opleiding worden gevolgd.