Omgaan met Waterwingebieden

De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, zijn vaak prachtig. Vitens wil duurzaam omgaan met haar waterwingebieden. Dat is goed voor de waterbronnen én het draagt bij aan de kwaliteit van de omgeving. Daarom houden we rekening met belangen van omwonenden en medegebruikers. We werken actief samen met overheden en andere partijen om de waterwinning te combineren met natuur, landschap, recreatie en/of cultuurhistorie.

Omgaan met waterwingebieden: duurzaam winnen en de kunst van het combineren.

Misschien kent u in uw omgeving een waterwingebied waar u kunt genieten van het landschap. Het kan ook zijn dat u dichtbij zo’n gebied woont of werkt. De waterwingebieden waar wij als Vitens het water oppompen, zijn namelijk zeer divers: ze liggen in of bij natuurgebieden, in landbouwgebieden of soms middenin de stad. Sommige winningen dateren al van vóór 1900.

Duurzaam water winnen

Als drinkwaterbedrijf zorgen wij voor een continue en veilige drinkwatervoorziening en dus voor betrouwbare waterwinningen. Duurzaam water winnen houdt ook in dat we de terreinen waar we water winnen, inrichten en beheren in harmonie met de omgeving.

Functies die waterwingebieden kunnen hebben voor de omgeving, zijn onder te verdelen in natuur, landschap, recreatie en/of cultuurhistorie.
Wij beheren elk van onze waterwingebieden met zorg en met oog voor deze functies. Bij het beheer zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Waterwinning: een waterwingebied is ten eerste bedoeld voor de winning en productie van drinkwater. De waterwinning moet er altijd veilig en ongestoord kunnen plaatsvinden.
  • Ecologisch beheer: de wingebieden worden duurzaam en ecologisch beheerd. Dat wil zeggen dat het beheer gericht is op behoud en ontwikkeling van passende natuur- en landschapswaarden. Er worden geen bestrijdingsmiddelen of andere risicovolle stoffen gebruikt.
  • Medegebruik: Vitens stimuleert waar mogelijk recreatief gebruik van wingebieden waaronder wandelen, fi etsen, medewerking aan milieuvriendelijke evenementen of langdurig medegebruik.
  • Cultuurhistorie en watererfgoed: Vitens is zich bewust van belangrijke monumentale en cultuurhistorische waarden in diverse waterwingebieden. We spannen ons in om deze te behouden en zoeken daarbij samenwerking met partners.